MAGIC FIND cơ bản của 1 nhân vật là 50 (chết sẽ mất hết , đánh quái để tích lại). Muốn có thêm điểm Magic find thì thông qua (Nón , Nhẫn , Ally, 40 Azula dragon soul , 100 Neon Dragon soul)
THÂN !!!