Hiện giờ 9Dragons đã khóa face nên bọn mình không liên lạc được. Bạn nên rút kinh nghiệm. Hãy nhờ ai đó làm trung gian trước khi giao dịch.