Cái đó thì bạn phải chịu khó đi dungegon để farm hoặc là mua từ người khác thôi