Cánh thì có thể kiếm đc thông qua chế tạo , mở chaos chest, hoàn thành yêu cầu trong Badges , Mastery rank. Cánh có giá thành rất cao nên đừng ham khi bạn còn là newbie.
Khi mastery rank 20 bạn sẽ được hệ thống tặng cho 1 đôi canh tân thủ.