Phải gắn vào mục emble sau đó xài máu thì sẽ đc x2 dmg trong thời gian ngắn.
THÂN !!!